1. TEENUSE OLEMUS

1.1. Teenuse olemuseks on Kliendi äritegevuse teostamiseks vajalike logistiliste toimingute korraldamine Eesti Vabariigis – sh. kaugmüügi logistika e. Kliendi pakkide edastamine, hoiustamine ja tagastamine pakiautomaatide võrgu kaudu.
1.2. Teenuse osutamisel lähtub Smartpost eelkõige Võlaõigusseadusest ja CMR konventsioonist ning Eesti Vabariigi seadusandlusest.

2. NÕUDED SAADETAVALE PAKILE, PAKENDILE NING KEELATUD SAADETISED

2.1. Saadetavad pakid peavad vastama järgmistele tingimustele:
2.1.1. Minimaalsed mõõtmed: 12 cm * 9 cm * 1 cm (sellisele pakile mahub väikseimas mõõdus e-teenindusest trükitav pakikaart (A7)
2.1.2. Maksimaalsed mõõtmed: 60 cm * 36 cm * 60 cm
2.1.3. Maksimaalne kaal: 35 kg
2.2. Pakid peavad olema pakendatud selliselt, et:
2.2.1. paki sisule ei oleks ligipääsu ilma pakendit rikkumata;
2.2.2. väline pakend kannatab diagonaalis kukkumist 80 cm kõrguselt;
2.2.3. pakk ei määriks ega rikuks teisi pakke;
2.2.4. pakend vastaks sisule ja kaalule, kujule ning laadile ja transpordiviisile;
2.2.5. pakendi markeering – pakikaart ja/või muud tähistavad sildid – ei tohi olla paigutatud üle pakendi nurkade ja/või äärte;
2.3\. Smartposti teenusega on keelatud saata järgmiseid esemeid ja kaupu:
2.3.1. Kiiresti riknevaid toiduaineid;
2.3.2. Radioaktiivseid, lõhke-, söövitavaid, mürk-, tuleohtlikke, külmakartlikke aineid;
2.3.3. Vedelikuga täidetud anumaid, mis ei ole lekkimiskindlalt suletud ja purunemiskindlalt pakendatud;
2.3.4. Raha, käibel olevaid münte, väärtpabereid, obligatsioone, väärismetalle ja -kive;
2.3.5. Elustaimi; -loomi; -linde; -kalu;
2.3.6. Vastava pakenduseta teravaid esemeid;
2.3.7. Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
2.3.8. Laskemoona ja relvi;
2.4. Keelatud sisuga saadetiste eest Smartpost ei vastuta.
2.5\. Smartpostil on õigus keelatud sisuga saadetiste edastamine peatada ning hävitada need saadetised mis on ohtlikud Smartposti töötajate või kolmandate isikute tervisele, varale või keskkonnale ning teistele saadetistele.
2.6. Paki saatja kohustub hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis tekivad seoses keelatud ainete või pakendamisnõuetele mittevastavate saadetisega.

3. ARVELDUSED

3.1. Kalendrikuu jooksul ostetud teenuste eest tasub Klient arve alusel hiljemalt järgmise kuu 14. kuupäevaks vastavalt kehtivale hinnakirjale. Arve tasumata jätmise korral on Itella Estonia OÜ’l õigus piirata pakkide saatmise teenust, kui klient hilineb arve tasumisega üle neljateistkümne (14) kalendripäeva.

4. SMARTPOSTI VASTUTUS

4.1\. Smartpost vastutab paki kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsioonile ja Võlaõigusseadusele kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud saadetise brutokaalu kilogrammi eest. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus sõltub avaldatud kursist.
4.2. Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Smartpost ei hüvita.
4.3. Kõik saadetise kahjustumist või kadumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama Smartpostile kirjalikus vormis.
4.4. Kui saadetise tavapärasel vastuvõtmisel Saaja poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Kliendil võimalik esitada Smartpostile pretensioon või kahjunõue hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul peale paki väljastamist paki saajale.
4.5\. Smartpostil on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud paki esitamist.